תקנון אתר בואי מלכה-                 

מבוא

אתר בואי מלכה  (להלן: “האתר“) מקדם בברכה את המשתמשים בשירותיו.

אתר זה הינו האתר של הגב’ רונית יפרח מעצבת ומייבאת אופנה נשית ,תכשיטים ובגדי בוטיק.

הבוטיק של הגב’ רונית יפרח מייבא לארץ את המותגים המובילים והטרנדים החמים בעולם האופנה החרדי. שילוב בגדים מגוונים עם נוחות ויוקרה. הקולקציה מתחדשת ללא הפסקה ובגדי הנשים מעניקות נפח ועניין.אנו מזמינים אותך ליהנות מהקולקציה המוצגת באתר ולהיות מלכה.

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: “המשתמש“) באתר  ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות אפליקציה ו/או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין ו/או    www.Boimalca.co.il (להלן: “מפעילת האתר“). קראי תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.

השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולאריים, טכנולוגיית, WAP , אינטרנט סלולרי, SMS , טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפונים ווידאו לסוגיהם, וכן כל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן (להלן: “התקנון“). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה, במידה ואינך מסכים לתקנון האתר הימנע מהשימוש באתר זה.

במידה ונתקלת בתוכן המפר זכויות יוצרים דווח עליו מידית למנהלי האתר והוא יוסר לאלתר.
משתמשים ו\או גולשים אשר ימצאו באופן חוזר כמפרים של זכויות יוצרים, יחסמו לצמיתות פרטי הגולש ימסרו לרשויות החוק ו\או לבעל זכויות היוצרים.

השימוש באתר

 1. השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.

השימוש באתר נחשב להסכמה משתמעת לכך שאת מסכימה לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי תקנון זה (להלן: “התקנון“).

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות הנהלת האתר, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 1. מנהלי האתר- או כל מי שיקבל היתר בכתב ממנהלי האתר – והם בלבד, יהיו רשאים לפרסם במסגרת אתר זה מסרים מסחריים, מודעות או פרסומות מסחריות. פרסומות כאלה יכול שתהיינה בצורה של הודעות לקבוצת הפורומים, מודעות בעמוד ה- Web הכולל את הודעות הפורומים או בכל דרך אחרת שיחליטו מנהלי האתר . אין לשבש או להתערב בהצגת הפרסומות או בתוכנן. איש, פרט למנהלי האתר, לא יהיה זכאי להציג או להתיר הצגתן של פרסומות מסחריות באתר ו/או בפורומים (ובכלל זה הודעות הכוללות תוכן מסחרי פרסומי)
 2. שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני : bo********@gm***.com או בטלפון: 052-6052662, או בטלפקס: 04-8387852.
 3. אספקת/הובלת המוצרים: אספקת המוצרים דרך האתר תהיה עד 10 ימים עסקים, ולגבי שעונים אספקת המוצרים תהיה עד 14 ימי עסקים.

. אחריות למוצרים– מובהר כי במידה והלקוחה תשתמש במוצר ו/או בביגוד פעם אחרת לא ינתן אחריות על אותו מוצר ו/או בגד בגין כל פגם ו/או נזק שיגרם לאותו מוצר ו/או בגד.

4.ב- מדיניות החלפת מוצרים- החלפת מוצר תהיה בתוך 14 יום כאשר המוצר בשלמותו ,תקין ושלם יחד עם הצגת חשבונית הקניה של אותו מוצר, כאשר משלוח של מוצר חוזר יחולו על הלקוחות בלבד. מובהר כי ביטול רכישה יהיה תוך 24 שעות בלבד ורק במקרה זה יושב הכסף ללקוח בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

 1. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל זכות השימוש בכרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהויו ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי לאספקת ו/או מסירת המוצר.
 2. עיכוב ואיחור באספקה. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי הלקוחה בגין איחור שאינו עולה על 14 ימי עסקים ממועד שהלקוחה נתנה הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן למפעילת האתר על ידי הלקוחה בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-48 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. במידה שלקוחה לא יידעה את מפעילת האתר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, תיחשב הלקוחה כמי שקיבלה את המוצר.
 3. חיוב באשראי- כל הרוכשת מוצרים באתר באמצעות כרטיס אשראי מתחייבת במסגרת תקנון זה להעביר כרטיס אשראי השייך לה בלבד ואשר היא מורשת להשתמש בכרטיס האשראי ולרכוש בו מוצרים, ככל ואין היתר מצד הרוכשת לבצע עיסקה בכרטיס אשראי, או שמדובר בכרטיס אשראי שלא שייך למשתמשת, היא תשפה את האתר ואת מפעילת האתר בגין כל נזק שיגרם לאתר ו/או למפעילה כתוצאה משימוש לא חוקי זה לרבות כל הוצאה משפטית שתגרם לאתר ו/או למפעילת האתר. האתר מבהיר כי חל איסור מוחלט ליצור מצג שווא או להשתמש ב כרטיס אשראי שלא קיבלת היתר לשימוש בו והאתר ומפעילת האתר יפעלו בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותם על מנת למגר מעשים מעין אלו.
 4. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לצלם את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 5. המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים ו/או מזויפים הנה עבירה פלילית שבגינה עונש מאסר.

9א. הגנת הצרכן/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

9.1. הלקוחה רשאית לבטל הזמנה אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) והתקנות שהותקנו על פיו.

9.2. מועדים למתן הודעת ביטול. לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת.

9.2.1.    ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר;

9.3. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:

א. טובין פסידים;

ב. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

9.4. דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מבניהם, במידה שבחרת לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.

9.5 משתמשת שקיבלה את המוצר תדאג להחזירו למפעילת האתר במקום עסקו, על חשבון המשתמשת. משתמשת שתבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לה או כל מקום אחר, בכפוף לאישור מפעילת האתר, תישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור אותה תשלם ישירות לספק ו/או למפעילת האתר.

9.6. ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה אך ורק באמצעות פנייה בכתב למפעילת האתר בלבד, באמצעות מייל: bo********@gm***.com

 1. הגבלת אחריות- מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד מפעילת האתר תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים מוכחים וישירים בלבד, ולא תעלה על מלוא סכום התמורה (100%) במקרה בו מפעילת האתר הנה ספק המוצר או השירות ובהם בלבד.
 2. ביטול עסקה הנו סעד ממצה סופי ומוחלט. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמשת במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות תהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמשת טענות ו/או דרישות ו/או תביעות נוספות כנגד מפעילת האתר.
 3. העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה ו/או ברורה על פניה בתיאור מוצר כלשהו באתר, כגון מקרה בו מחיר של מוצר נקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל ו/או המסופקים ללקוחה וללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך.
 4.          העדר אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או והשירות ניתן (AS IS) ועל כן לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או הספק בגין תכונות המוצר, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמשת ולדרישותיה.
 5. הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמשת, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה\ המשתמשת מסכימה ומאשרת למפעילת האתר לשלוח אליה בכל אמצעי תקשורת הודעות מכל סוג בקשר לפעילות האתר לרבות הצעות לרכישת מוצר או מבצעים ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
 6. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה וקוד מחשב המהווים חלק ממנו – הינן של האתר בלבד ו/או של הגב’ רונית יפרח. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתו של האתר בכתב ומראש. סימני המסחר המופיעים באתר הינם קניינה של  בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה של הגב’ רונית יפרח בכתב ומראש
 7. צוות האתר עושה את מירב המאמצים ככל הניתן, על מנת לוודא שהתכנים המועלים לאתר לא מפרים זכויות יוצרים ו/או זכויות בסימני מסחר ו/או כל זכויות אחרות של צד ג’. במידה ונתקלת באתר בקובץ המפר זכויות יוצרים, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו מבטיחים להסיר את הקובץ במהירות. לשם כך יש לשלוח מייל עם פרטים מלאים כולל קישור לקובץ ל: bo********@gm***.com
 8. האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה.מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מנהליו ו/או עובדיו השונים בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם
 9. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש באתר זה. האתר לא  ישא בכל אחריות למידע המסחרי שיפורסם באתר. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי כלשהו, באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 10. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד ג’, אינה כוללת את מפעיל האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמשת לבין המפרסם הנוגע בדבר. האתר אינו צד לכל עסקה כזו, והאתר לא ישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו.
 11. האתר רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, ואף לסגור את האתר. במידת האפשר תימסר הודעה מוקדמת על הפסקת הפעילות באתר, במסגרת האתר עצמו. האתר אינו חייב למסור לך הודעה אישית, בין אם בדואר אלקטרוני ובין אם בכל דרך אחרת, על הפסקת הפעילות באתר.
 12. האתר אינו מתחייב שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים ותקלות (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר).
 13. את/ה תשפה/י את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה/י את האתר , עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי גורם כלשהו כתוצאה ממידע שמסרת לפרסום באתר.
 14. השימוש באתר ו/או בפורומים ו/או בבלוג אינו כולל תמיכה טכנית כלשהי. האתר ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שישוגרו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם הוא אינו מתחייב לעשות כן.
 15. האתר רשאי לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת, בלא למסור על כך הודעה מראש. הקפידי אפוא לבדוק עמוד זה לעתים תכופות. האתר יפרסם את התנאים החדשים בעמוד זה, ותחילת תוקפם יהיה עם פרסומם.
 16. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 17. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או השימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד.
 18. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון נקבה, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
התחברות

אין לך עדיין מנוי אצלי?

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהחזרה לחנות
   הפעל קופון
    logo

    היי, לא יודעת מה הכי מתאים לך?

     זה בסדר, אני כאן כדי לעזור לך!